Menu

Officiële waarschuwing

Vaak te laat

Geachte mevrouw De Vries,

Wij hebben moeten constateren dat u wederom te laat op de werkvloer bent verschenen.
In eerdere (functionerings) gesprekken hebben wij reeds aangegeven dat uw veelvuldig te laat komen niet acceptabel is. Wij hebben u meerdere malen dringend verzocht uw gedrag aan te passen. Helaas heeft u aan dit verzoek geen gehoor gegeven. Derhalve zijn wij genoodzaakt om stappen te ondernemen en u deze officiële waarschuwing te sturen.

Wij verzoeken u nogmaals dringend om voortaan op tijd op de werkvloer aanwezig te zijn. Tevens zal de gemiste werktijd door het te laat verschijnen ingehouden worden op uw vakantiedagen. Wanneer blijkt dat deze maatregel onvoldoende effect heeft zijn wij genoodzaakt tot zwaardere sancties.
Wij gaan er echter van uit dat u zult laten blijken dat dit niet nodig is.

Hoogachtend,
Brief BV


Jacqueline Schrijver
Manager


Ongeoorloofd verzuim

Geachte heer Rappel,

U heeft u ziek gemeld met ingang van , desondanks bent u met regelmaat in openbare gelegenheden gesignaleerd. Wij hebben meermalen geprobeerd u telefonisch te bereiken om na te gaan waarom u niet in staat bent om uw werk uit te voeren, dit is niet gelukt.

Indien u uzelf in staat acht om deel te nemen aan het uitgaansleven bent u ons inzien ook weer in staat uw werk te hervatten. Naar onze mening bent u hersteld en wij verwachten dat u met onmiddellijke ingang uw werk hervat.

Zonder omgaand tegenbericht uwerzijds gaan wij ervan uit dat u het hiermee eens bent.

U dient deze brief te beschouwen als een officiële waarschuwing voor uw ongeoorloofd verzuim. Als u aan deze waarschuwing geen gevolg geeft zullen wij overgaan tot inhouding van vakantiedagen.
Wij gaan er echter van uit dat het niet zover hoeft te komen.

Hoogachtend,
Sommatie BV


MJP. Waard
Directie

Voorbeeldzinnen

Inleidende alinea

 • Zoals reeds met u besproken op [datum] jl. hebben wij geconstateerd dat [misdraging].
 • U heeft u ziek gemeld met ingang van [datum], desondanks [misdraging].
 • Tijdens ons gesprek van [datum] hebben wij geconstateerd dat u zich in beschonken toestand op de werkvloer heeft begeven.
 • Op [datum] bent u op heterdaad betrapt op het onrechtmatig toe-eigenen van bedrijfseigendommen.
 • In vervolg op de brief die wij u [datum] jl. hebben gestuurd, moeten wij u het volgende mededelen.

Verklarende alinea

 • Wij hebben moeten constateren dat u [datum] wederom te laat op de werkvloer bent verschenen.
 • Wij vragen u dringend om met onmiddellijke ingang uw werk te hervatten.
 • Wij stellen dit niet op prijs en verzoeken u dringend de gedragscode van onze organisatie na te leven.
 • Indien blijkt dat u zich in de toekomst wederom schuldig maakt aan [misdraging] zal dit sancties tot gevolg hebben.
 • Wij hebben meermalen geprobeerd u telefonisch te bereiken om na te gaan waarom u niet in staat bent om uw werk uit te voeren, dit is niet gelukt.
 • Naar onze mening bent u hersteld en wij verwachten dat u met onmiddellijke ingang uw werk hervat.
 • Wij hebben u met onmiddellijke ingang de toegang tot de werkvloer ontzegd voor de duur van [duur].
 • De gemiste arbeidsuren van deze dag zullen worden ingehouden op uw vakantietegoed.
 • Aanvullend op het gesprek met uw leidinggevende ontvangt u deze brief als officiële waarschuwing.
 • In eerdere (functionerings) gesprekken hebben wij reeds aangegeven dat uw veelvuldig te laat komen niet acceptabel is.
 • Wij hebben u meerdere malen dringend verzocht uw gedrag aan te passen. Helaas heeft u aan dit verzoek geen gehoor gegeven.

Slotalinea

 • Wij gaan ervan uit dat u met deze officiële waarschuwing de ernst van het gebeuren inziet en wij verzoeken u dringend de gedrags- en veiligheidsvoorschriften nauw na te leven.
 • U dient deze brief te beschouwen als een officiële waarschuwing voor [misdraging].
 • U kunt en moet deze brief begrijpen als een officiële waarschuwing met betrekking tot uw gedrag.
 • Een kopie van het verslag van ons gesprek van [datum] is bijgevoegd en zal tevens in uw personeelsdossier bewaard worden.
 • Bij deze waarschuwing ontvangt u een kopie verslag van het gesprek met uw leidinggevende.
 • Tevens zal een kopie van het verslag in uw personeelsdossier gevoegd worden.
 • Zonder omgaand tegenbericht uwerzijds gaan wij ervan uit dat u het hiermee eens bent.
 • Als u aan deze waarschuwing geen gevolg geeft zullen wij bij de volgende [misdraging] overgaan tot [sanctie].
 • Als u aan deze waarschuwing geen gevolg geeft, zijn wij genoodzaakt over te gaan tot zwaardere maatregelen.
 • Wanneer blijkt dat deze maatregel onvoldoende effect heeft zijn wij genoodzaakt tot zwaardere sancties.
 • Wij gaan er echter van uit dat u zult laten blijken dat dit niet nodig is.
 • Wij gaan er echter van uit dat het niet zover hoeft te komen.
 • U wordt derhalve met onmiddellijke ingang op non-actief gezet. Dit betekent dat u tot nader order niet welkom bent op de werkvloer.

Meer voorbeeldbrieven

Oneigenlijk gebruik bedrijfseigendommen

Geachte heer Schrijf,

Zoals reeds met u besproken op jl. hebben wij geconstateerd dat u oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van bedrijfseigendommen. Het gaat hierbij om privégebruik van de tankpas en het versturen van privé mail vanaf uw werkplek.

Wij stellen dit niet op prijs en verzoeken u dringend de gedragscode van onze organisatie na te leven. Indien blijkt dat u zich in de toekomst wederom schuldig maakt aan oneigenlijk gebruik van bedrijfseigendommen zal dit sancties tot gevolg hebben. U zult dan ondermeer aansprakelijk gesteld worden voor de kosten welke uit het oneigenlijk gebruik zijn voortgevloeid.

U kunt en moet deze brief begrijpen als een officiële waarschuwing met betrekking tot uw gedrag. Een kopie van het verslag van ons gesprek van is bijgevoegd en zal tevens in uw personeelsdossier bewaard worden.

Hoogachtend,
Debet BV


Maud de Voor
Hoofd verkoop buitendienst

Bijlage: Verslag gesprek


Diefstal

Geachte mevrouw Van den Wet,

Op bent u op heterdaad betrapt op het onrechtmatig toe-eigenen van bedrijfseigendommen. Uw leidinggevende heeft u hierop aangesproken en u gesommeerd de onrechtmatig toegeëigende voorwerpen te retourneren.

Aanvullend op het gesprek met uw leidinggevende ontvangt u deze brief als officiële waarschuwing. Wij gaan ervan uit dat u dergelijk gedrag niet nogmaals zal vertonen. Wanneer dit wel het geval is zijn wij genoodzaakt tot het treffen van rechtsmaatregelen.

Bij deze waarschuwing ontvangt u een kopie verslag van het gesprek met uw leidinggevende. Tevens zal een kopie van het verslag in uw personeelsdossier gevoegd worden.

Hoogachtend,
Personeel BV


C.V. Strikt
Directeur

Bijlage: Verslag gesprek


2e waarschuwing

Geachte heer Sturen,

In vervolg op de brief die wij u op jl. hebben gestuurd, moeten wij u het volgende mededelen.

In de brief van hebben wij u medegedeeld dat uw gedrag onacceptabel is. Wij hebben u daarbij dringend verzocht de gedragscode van onze organisatie na te leven. Tevens hebben wij u medegedeeld dat wij genoodzaakt zijn tot gerechtelijke maatregelen wanneer u wederom de gedragscode niet na zou leven.

Helaas hebben wij moeten constateren dat u zich op wederom schuldig heeft gemaakt aan ongewenste intimiteiten. U wordt derhalve met onmiddellijke ingang op non-actief gezet. Dit betekent dat u tot nader order niet welkom bent op de werkvloer.
U dient uw sleutels en gsm in te leveren, uw leidinggevende neemt hierover contact met u op.

Hoogachtend,
Beeld VOF


Michael Schrijven
Algemeen manager


Dronkenschap

Geachte heer Maker,

Tijdens ons gesprek van hebben wij geconstateerd dat u zich in beschonken toestand op de werkvloer heeft begeven. Door uw handelen leeft u de gedragscode van onze organisatie niet na en levert u gevaar op voor uw collega's.
Wij hebben u met onmiddellijke ingang de toegang tot de werkvloer ontzegd voor de duur van één dag. De gemiste arbeidsuren van deze dag zullen worden ingehouden op uw vakantietegoed.

Wij gaan ervan uit dat u met deze officiële waarschuwing de ernst van het gebeuren inziet en wij verzoeken u dringend de gedrags- en veiligheidsvoorschriften nauw na te leven. Als u aan deze waarschuwing geen gevolg geeft, zijn wij genoodzaakt over te gaan tot zwaardere maatregelen.

Hoogachtend,
Opstellen BV


V.B. Brieven
Personeel en Organisatie


Niet verschijnen afspraak bedrijfsarts

Geachte mevrouw Van Duin,

Op heeft u zich ziek gemeld. Aansluitend op uw ziekmelding heeft u een schriftelijk verzoek van de bedrijfsarts ontvangen om u op om 10:30 uur bij hem te melden. In het verzuimprotocol van BARTS BV is opgenomen dat u verplicht bent aan dit verzoek te voldoen.
De bedrijfsarts heeft ons echter gemeld dat u zonder bericht niet bent verschenen op het spreekuur.

Wij hebben geprobeerd om u telefonisch te bereiken, maar dit is niet gelukt. Door uw handelen kunnen wij niet (laten) beoordelen of u arbeidsongeschikt bent. Wij verzoeken u dan ook dringend om met onmiddellijke ingang uw werkzaamheden te hervatten. Als u van mening bent dat u nog (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent dient u zich te houden aan het verzuimprotocol. U wordt dan op om 9:00 uur verwacht bij de bedrijfsarts.

Indien u aan dit dringende verzoek geen gevolg geeft gaan wij ervan uit dat u ongeoorloofd afwezig bent en zien wij ons genoodzaakt tot uitstel van betaling van uw salaris. Wij gaan er echter vanuit dat het zover niet hoeft te komen en dat u alsnog het verzuimprotocol zult naleven.

Om er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt, sturen wij u dit schrijven zowel per aangetekende post als per gewone post.

Met vriendelijke groet,
BARTS BV


V.B. Zieks
Verzuimcoördinator