Menu

Voorbeeldzinnen Italiaanse brief

Aanspreking
algemeen directeur l'amministratore delegato
manager il dirigente (d'azienda)
Ter attentie van all'attenzione di:
Ter kennisgeving Per conoscenza
Ter informatie Per informazione
Ter goedkeuring Per approvazione
Volgens afspraak Secondo gli accordi
Op uw verzoek Dietro Sua richiesta
Op verzoek van Dietro richiesta di
Met dank retour Restituito con ringraziamenti
Ter ondertekening Per la firma
Ter goedkeuring Per approvazione
Vertrouwelijk Riservato
Persoonlijk Personale
Ter verdere afhandeling Da sbrigare
Met verzoek om commentaar Con richiesta di commenti
Met verzoek om terugzending Con richiesta di restituzione
Volgens telefonische afspraak In base all’appuntamento telefonico
Inleiding
Tot onze verbazing vernamen wij dat ... Abbiamo appreso con stupore che ...
De reden dat wij ons tot u richten is de volgende ... Ci rivolgiamo a Voi per il seguente motivo:
Tot onze spijt hebben wij vernomen dat ... Abbiamo appreso con dispiacere che ...
Graag attenderen wij u op het volgende ... Ci teniamo a farvi presente, che:
Hartelijk bedankt voor uw belangstelling in samenwerking. Molte grazie per l'interesse ad una collaborazione.
Helaas moeten wij u berichten dat ... Dobbiamo purtroppo comunicarle che ...
Hartelijk dank voor uw schrijven. Vi ringraziamo per la Vs. Lettra.
Het doet ons genoegen u op de hoogte te stellen van ... Siamo lieti di informarLa riguardo a ...
Ik schrijf met betrekking tot ... Scrivo a proposito di ...
Naar aanleiding van uw verzoek om informatie ... In referimento alla Vostra domanda ...
Uw brief van ... La Vostra lettera del/dell ...
Vriendelijk bedankt voor uw telefonische aanvraag. Molte grazie per la Vostra richiesta telefonica.
Wij willen u informeren over ... Vorremmo informarLa riguardo a ...
Zoals overeengekomen tijdens ... Come concordato durante ...
Zoals vanochtend telefonisch besproken ... Con riferemento alla nostra conversazione telefónica di stamattina ...
Zoals verzocht in uw brief van ... Riferendoci alla Vostra domanda espressa nella lettera del ...
Bijlagen
Bijlage: Allegato:
Als bijlage sturen wij u onze nieuwste catalogus mee. In allegato Vi inviamo il ns. Catalogo più recente.
Bijgaand zenden wij u ... Le inviamo in allegato ...
Een kopie van [document] treft u in de bijlage aan. Troverà in allegato una copia del/della [documento].
Een routebeschrijving is bijgevoegd. È stata allegata una mappa.
In de bijlage vindt u de noodzakelijke technische specificaties. In allegato trovate le specificazioni tecniche necessarie.
Onze prijzen treft u in bijgaande prijslijst aan. Vi preghiamo di desumere i ns. Prezzi dal listino prezzi qui accluso.
Tot ons genoegen kunnen we ... bijsluiten. Siamo lieti di allegare ...
U treft details aan over ... Troverete particolari di ...
Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de bijlage. Troverete le ns. Condizioni contrattuali generali allegate a questra lettera.
Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met ... Per informazioni potrà mettersi in contatto con ...
Nadere informatie is ook te vinden op: Per maggiori informazioni si invita a consultare:
Uitgebreide informatie vindt u ook op internet onder het adres https://www. ... Potete trovare dettagliate informazioni anche su internet all'indirizzo https://www. ...
Voor meer informatiemateriaal verwijzen wij u naar de bijlage. In allegato troverete ulteriore materiale informativo.
Vragen
Indien u nog meer vragen heeft, staan wij graag tot uw beschikking. Per ulteriori domande, restiamo a Vostra disposizione.
Indien u nog vragen heeft, kunt u terecht bij .... Se doveste avere ulteriori domande, ... è a Vostra completa disposizione.
Wanneer u nog vragen heeft, wendt u zich dan tot .... Per eventauli domande supplementari rivolgete Vi a ...
Afsluiting
Bij voorbaat dank voor de moeite. La ringrazio in anticipo per il Suo aiuto.
Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn. Spero di esserle utile con queste informazioni.
... zal u binnenkort contacteren om u de details toe te lichten. Il .... si metterà in contatto con Voi per rendere chiaro i dettagli.
Ik hoop op een positieve reactie van u. Resto in attesa di una Sua reazione positiva.
Bij voorbaat dank. Vi ringraziamo in anticipo.
Wij hopen dat u begrip heeft voor onze positie. Confidiamo che Lei comprenderà la nostra posizione.
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw medewerking. Grazie sin d'ora per la sua partecipazione
Hartelijk bedankt voor uw interesse in onze organisatie. La ringraziamo per l'interesse dimostrato verso la nostra organizzazione.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Attendiamo con interesse la Sua risposta.
Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Vi ringraziamo per la fiducia e ci auguriamo di poterVi annoverare anche per il futuro tra i ns. clienti
In afwachting van uw antwoord, Restiamo in attesa di una Vs. risposta
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende ingelicht te hebben. Nella speranza di aver Vi fornito sufficiente chiarimenti:
Zonder uw tegenbericht, Salvo avviso contrario,