Menu

Bezwaarschrift ontslag

Voorbeeld 1

Geachte heer Van der Grief,

In antwoord op uw brief van waarin u mij op de hoogte stelt van mijn ontslag, teken ik hierbij bezwaar aan tegen het beëindigen van het arbeidscontract. Als reden voor mijn ontslag noemt u inkrimping van de afdeling om bedrijfseconomische redenen.

Ik ben echter van mening dat u het afspiegelingsbeginsel niet of niet correct heeft toegepast. Op basis van een juiste toepassing van dit beginsel kom ik niet voor ontslag in aanmerking en moet mijn arbeidsovereenkomst in stand blijven.

Op basis van het bovenstaande verzoek ik u vriendelijk doch dringend om van het ontslag af te zien en mij binnen 7 dagen te berichten dat mijn dienstverband in stand blijft.
Tevens meld ik nadrukkelijk dat ik beschikbaar ben om mijn werkzaamheden voort te zetten. Zodra u mij hiervoor oproept, zal ik hier direct gehoor aan geven. U blijft daarmee gehouden tot nakoming van al uw verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst, waaronder doorbetaling van mijn loon op het gebruikelijke tijdstip.

Hoogachtend,


Jacqueline Schrijver


Voorbeeld 2

Geachte mevrouw Van Einder,

Op heeft u mij medegedeeld dat mijn functie komt te vervallen door een op handen zijnde reorganisatie. U voert dit als reden om mijn arbeidsovereenkomst te beëindigen. Als werkgever heeft u echter een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat u mij voor andere werkzaamheden in aanmerking moet laten komen.

Naar mijn mening heeft u zich niet voldoende ingespannen om vervangende werkzaamheden voor mij te vinden. Mijns inziens zijn er binnen het bedrijf diverse passende werkzaamheden, zoals verkoop en administratie.

Op basis van het bovenstaande ben ik van mening dat er onvoldoende redenen zijn om mijn dienstverband te beëindigen. Ik verzoek u dan ook vriendelijk doch dringend om het ontslagvoornemen te heroverwegen en mij te berichten dat mijn dienstverband in stand blijft.

Hoogachtend,


Maaike StaalVoorbeeldzinnen

Inleidende alinea

 • In navolging op ons gesprek van [datum] deel ik u hierbij schriftelijk mede dat ik bezwaar aanteken tegen mijn ontslag.
 • Op [datum] heeft u mij op staande voet ontslagen. Tegen dit ontslag teken ik bezwaar aan omdat [reden].
 • Met deze brief teken ik bezwaar aan tegen de ontslagaanzegging van [datum].
 • In antwoord op uw brief van [datum] waarin u mij op de hoogte stelt van mijn ontslag, teken ik hierbij bezwaar aan tegen het beëindigen van het arbeidscontract.
 • Op [datum] heeft u mij medegedeeld dat mijn arbeidsovereenkomst wordt beëindigd omdat [reden].
 • Op [datum] heeft u mij medegedeeld dat mijn functie komt te vervallen door [reden].

Verklarende alinea

 • Als reden voor mijn ontslag geeft u [reden]. Maar ik ben van mening dat dit geen gegronde reden is voor mijn ontslag.
 • Op basis van het bovenstaande ben ik van mening dat er onvoldoende redenen zijn om mijn dienstverband te beëindigen.
 • De reden die u noemt, [reden], is mijns inziens niet correct.
 • Als reden voor mijn ontslag noemt u [reden].
 • Ik ben echter van mening dat u het afspiegelingsbeginsel niet of niet correct heeft toegepast. Op basis van een juiste toepassing van dit beginsel kom ik niet voor ontslag in aanmerking en moet mijn arbeidsovereenkomst in stand blijven.
 • Bovendien heeft u geen ontslagvergunning aangevraagd.
 • Als werkgever heeft u een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat u mij voor andere werkzaamheden in aanmerking moet laten komen.
 • Naar mijn mening heeft u zich niet voldoende ingespannen om vervangende werkzaamheden voor mij te vinden.
 • Mijns inziens zijn er binnen het bedrijf diverse passende werkzaamheden, zoals [voorbeelden].
 • Op basis van het bovenstaande ben ik van mening dat er onvoldoende redenen zijn om mijn dienstverband te beëindigen.
 • Ik meld dan ook nadrukkelijk dat ik bereid ben deze werkzaamheden te verrichten.

Slotalinea

 • Ik verwacht dat u zich in zal spannen om een vervangende functie voor mij te creëren en dat mijn arbeidsovereenkomst in stand zal blijven.
 • Ik verzoek u dan ook vriendelijk doch dringend om het ontslagvoornemen te heroverwegen en mij schriftelijk te berichten dat mijn dienstverband in stand blijft.
 • Ik verzoek u dan ook dringend het ontslag te herzien en mij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
 • Op basis van het bovenstaande verzoek ik u vriendelijk doch dringend om van het ontslag af te zien en mij binnen [aantal] dagen te berichten dat mijn dienstverband in stand blijft.
 • Tevens meld ik nadrukkelijk dat ik beschikbaar ben om mijn werkzaamheden voort te zetten. Zodra u mij hiervoor oproept, zal ik hier direct gehoor aan geven. U blijft daarmee gehouden tot nakoming van al uw verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst, waaronder doorbetaling van mijn loon op het gebruikelijke tijdstip.
 Meer voorbeeldbrieven

Onvoldoende prestatie

Geachte heer Schrijven,

Op heeft u mij medegedeeld dat mijn arbeidsovereenkomst wordt beëindigd omdat u niet (meer) tevreden bent over mijn prestaties. Ik heb echter nooit een negatieve beoordeling of opmerking van u ontvangen in de drie jaar dat ik werkzaam ben in het bedrijf. U heeft mij ook niet in de gelegenheid gesteld om eventuele tekortkomingen of gebreken te verbeteren. Bovendien heeft u geen ontslagvergunning aangevraagd.

Ik verzoek u dan ook vriendelijk doch dringend om het ontslagvoornemen te heroverwegen en mij te berichten dat mijn dienstverband in stand blijft.

Hoogachtend,


Richard Model


Ontslag op staande voet

Geachte mevrouw Van der Staal,

Op heeft u mij op staande voet ontslagen. Tegen dit ontslag teken ik bezwaar aan omdat het op een misverstand berust.

Als reden voor mijn ontslag noemde u de ontvreemding van bedrijfseigendommen. Het betrof een laptop en een beamer. Ik was echter in de veronderstelling dat ik deze bedrijfseigendommen thuis mocht gebruiken om een bijeenkomst voor te bereiden. Het was mijn intentie om de geleende goederen na de bijeenkomst te retourneren.

Op basis van het bovenstaande ben ik van mening dat er onvoldoende redenen zijn om mijn dienstverband te beëindigen. Ik verzoek u dan ook vriendelijk doch dringend om het ontslagvoornemen te heroverwegen en mij schriftelijk te berichten dat mijn dienstverband in stand blijft.


Hoogachtend,


Joep Recht


Voorbeeld 5

Geachte heer Sturen,

In navolging op ons gesprek van deel ik u hierbij schriftelijk mede dat ik bezwaar aanteken tegen mijn ontslag. Als reden voor mijn ontslag geeft u de opheffing van de afdeling waarop ik werkzaam ben. Maar ik ben van mening dat dit geen gegronde reden is voor mijn ontslag.

Binnen de organisatie zijn diverse andere werkzaamheden die ik een positieve invulling kan geven, zoals planning en boekhouding. Ik meld dan ook nadrukkelijk dat ik bereid ben deze werkzaamheden te verrichten.

Ik verwacht dat u zich in zal spannen om een vervangende functie voor mij te creëren en dat mijn arbeidsovereenkomst in stand zal blijven.


Hoogachtend,


Robert Eisen


Voorbeeld 6

Geachte heer Sturen,

Met deze brief teken ik bezwaar aan tegen de ontslagaanzegging van . De reden die u noemt, bedrijfseconomische noodzaak, is mijns inziens niet correct.

U stelt dat de onderneming in financiële problemen verkeert en om die reden mijn functie vervalt. Voor mij is op basis van de huidige informatie en cijfers echter niet duidelijk dat er sprake is van een dusdanig ernstige situatie dat dit moet leiden tot mijn ontslag.

Ik verzoek u dan ook dringend het ontslag te herzien en mij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.


Hoogachtend,


Daan van der Brief