Menu

Loonvordering voorbeeldbrieven

Voorbeeld 1

Geachte mevrouw Janssen,

Sinds 1 ben ik voor 32 uur per week bij u in dienst, in de functie van administratief medewerkster. Tot op heden heb ik geen salaris over de periode van tot ontvangen. Wettelijk is vastgesteld dat dit uiterlijk op 1 betaald had moeten worden. Derhalve verzoek ik u om binnen vijf dagen na dagtekening van deze brief over te gaan tot betaling van het salaris ten bedrage van € 3515,- bruto, onder gelijktijdige toezending van een bruto-netto specificatie naar mijn huisadres.

Als u geen gevolg geeft aan mijn verzoek zal ik aanspraak maken op de wettelijke verhoging en de wettelijke rente, welke ik hierbij aanzeg.

Ik verwacht dat ik de komende periodes mijn salaris binnen de wettelijke termijn zal ontvangen overeenkomstig de afspraken in de arbeidsovereenkomst.

Hoogachtend,


Jacqueline Schrijver


Voorbeeld 2

Geachte heer De Vries,

Met deze brief maak ik bezwaar tegen het feit dat ik geen betalingen over de laatste perioden heb ontvangen. Sinds 1 is er geen betaling geweest van loon en andere bedragen voortvloeiend uit mijn arbeidsovereenkomst. Hierbij stel ik u dan ook in gebreke.

Ik ga niet akkoord met deze gang van zaken en ik verzoek - voor zover vereist sommeer ik - u dan ook om mijn loon en overige betalingen uiterlijk zeven dagen na de dagtekening van deze brief op mijn rekening te voldoen.

Mocht u hier binnen de gestelde termijn niet of niet volledig gehoor aan geven, dan zal ik verdere juridische stappen ondernemen. Tevens zal ik in dat geval aanspraak maken op de verschuldigde wettelijke rente en de wettelijke verhogingen. Maar ik vertrouw erop dat het niet zover zal komen.

Hoogachtend,


Maaike WaardVoorbeeldzinnen

Inleidende alinea

 • Met deze brief maak ik bezwaar tegen het feit dat ik sinds [datum] geen loon en andere bedragen voortvloeiend uit mijn arbeidsovereenkomst ontvangen heb.
 • Op [datum] heb ik mij vanwege gezondheidsklachten ziek gemeld. Helaas ben ik tot op heden nog niet in staat om mijn werkzaamheden te hervatten.
 • In de periode van [datum] tot en met [datum] ben ik bij [bedrijfsnaam] in dienst geweest.
 • Met deze brief maak ik bezwaar tegen het feit dat ik geen betalingen over de laatste perioden heb ontvangen.
 • Sinds [datum] is er geen betaling geweest van loon en andere bedragen voortvloeiend uit mijn arbeidsovereenkomst.
 • Sinds [datum] ben ik voor [aantal] uur per week bij u in dienst, in de functie van [functienaam].
 • Tot op heden heb ik geen salaris over de periode van [datum] tot [datum] ontvangen.
 • Tot op heden heb ik nog geen betaling ontvangen over de periode van [datum] tot [datum].

Verklarende alinea

 • Sinds bovengenoemde datum heb ik geen salaris meer ontvangen.
 • Hierbij stel ik u dan ook in gebreke.
 • Op mijn arbeidsovereenkomst is de CAO [naam cao/bedrijfstak] van toepassing. Ingevolge artikel [artikelnummer] van deze CAO heb ik tijdens ziekte recht op doorbetaling van [percentage] % van mijn salaris.
 • Op grond hiervan verzoek ik u om binnen [aantal] dagen na dagtekening van deze brief mijn salaris over de periode [datum] tot en met [datum] bij te schrijven op mijn rekening[nummer]. Tevens verzoek ik u om binnen [aantal] dagen na dagtekening van deze brief een bruto-netto specificatie naar mijn huisadres te verzenden.
 • Tot op heden is het dienstverband nog niet correct afgehandeld en heb ik geen betaling van het navolgende ontvangen:
  - loon over de periode [datum] tot en met [datum].
  - [percentage]% vakantietoeslag over het loon over de periode [datum] tot en met [datum].
  - vergoeding loon over [aantal] opgebouwde maar niet opgenomen vakantiedagen.
 • Ik verzoek u vriendelijk doch dringend om binnen zeven dagen na dagtekening van deze brief over te gaan tot betaling middels bijschrijving van het totale bedrag op mijn rekening met nummer [nummer].
 • Ik ga niet akkoord met deze gang van zaken en ik verzoek - voor zover vereist sommeer ik - u dan ook om mijn loon en overige betalingen uiterlijk zeven dagen na de dagtekening van deze brief op mijn rekening te voldoen.
 • Wettelijk is vastgesteld dat dit uiterlijk op [datum] betaald had moeten worden. Derhalve verzoek ik u om binnen [aantal] dagen na dagtekening van deze brief over te gaan tot betaling van het salaris ten bedrage van € [bedrag] bruto, onder gelijktijdige toezending van een bruto-netto specificatie naar mijn huisadres.
 • In mijn brief d.d. [datum eerste loonvordering] verzocht ik u reeds om binnen [aantal] dagen mijn salaris over te maken. Aan dit verzoek heeft u geen gehoor gegeven.

Slotalinea

 • Ik verwacht dat u de komende periodes mijn salaris zal uitbetalen overeenkomstig de afspraken in de arbeidsovereenkomst en de CAO.
 • Mocht u binnen deze termijn niet aan dit verzoek voldoen, dan ben ik genoodzaakt u in gebreke te stellen en zal ik rechtsmaatregelen treffen. Naast het verschuldigde loon zullen dan ook de wettelijke rente en verhogingen gevorderd worden. Tevens zult u dan aansprakelijk gesteld worden voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 • Mocht u hier binnen de gestelde termijn niet of niet volledig gehoor aan geven, dan zal ik verdere juridische stappen ondernemen. Tevens zal ik in dat geval aanspraak maken op de verschuldigde wettelijke rente en de wettelijke verhogingen.
 • Als u geen gevolg geeft aan mijn verzoek zal ik aanspraak maken op de wettelijke verhoging en de wettelijke rente, welke ik hierbij aanzeg.
 • Ik verwacht dat ik de komende periodes mijn salaris binnen de wettelijke termijn zal ontvangen overeenkomstig de afspraken in de arbeidsovereenkomst.
 • Ik ben dan ook genoodzaakt om u te sommeren het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke verhogingen en wettelijke rente, binnen drie dagen op mijn rekening [nummer] bij te schrijven.
 • Het verschuldigde bedrag bedraagt inmiddels € [bedrag]. Indien dit bedrag niet binnen de gestelde termijn op mijn rekening bijgeschreven is zal ik de vordering overdragen aan een advocaat. U zult aansprakelijk gesteld worden voor de hieruit voortvloeiende kosten.
 • Vooralsnog hoop ik dat het zover niet hoeft te komen.
 • Maar ik vertrouw erop dat het niet zover zal komen.
 • Zodra ik weer hersteld ben, zal ik per direct mijn werkzaamheden te hervatten.
 Meer voorbeeldbrieven

Geen loonbetaling tijdens ziekte

Geachte heer Pree,

Met deze brief maak ik bezwaar tegen het feit dat ik sinds 1 geen loon en andere bedragen voortvloeiend uit mijn arbeidsovereenkomst ontvangen heb. Op 15 heb ik mij vanwege gezondheidsklachten ziek gemeld. Helaas ben ik tot op heden nog niet in staat om mijn werkzaamheden te hervatten.

Sinds bovengenoemde datum heb ik geen salaris meer ontvangen. Op mijn arbeidsovereenkomst is de CAO Kleinmetaal van toepassing. Ingevolge artikel 31.15 van deze CAO heb ik tijdens ziekte recht op doorbetaling van 75 % van mijn salaris.

Op grond hiervan verzoek ik u om binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief mijn salaris over de periode 1 tot 1 bij te schrijven op mijn rekening NL44 RABO 0123 4567 89. Tevens verzoek ik u om binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief een bruto-netto specificatie naar mijn huisadres te verzenden.

Ik verwacht dat u de komende periodes mijn salaris zal uitbetalen overeenkomstig de afspraken in de arbeidsovereenkomst en de CAO.

Zodra ik weer hersteld ben, zal ik per direct mijn werkzaamheden hervatten.

Hoogachtend,


Wedde Stand


Geen loonbetaling na einde dienstverband

Geachte mevrouw Van den Gage,

In de periode van 15 tot 15 ben ik bij Rekwi BV in dienst geweest. Tot op heden is het dienstverband nog niet correct afgehandeld en heb ik geen betaling van het navolgende ontvangen:
1. loon over de periode 1 tot en met 14 .
2. 8% vakantietoeslag over het loon over de periode 1 mei tot en met 14 .
3. vergoeding loon over 5 opgebouwde maar niet opgenomen vakantiedagen.

Ik verzoek u vriendelijk doch dringend om binnen zeven dagen na dagtekening van deze brief over te gaan tot betaling middels bijschrijving van het totale bedrag op mijn rekening NL44 RABO 0123 4567 89. Mocht u binnen deze termijn niet aan dit verzoek voldoen, dan ben ik genoodzaakt u in gebreke te stellen en zal ik rechtsmaatregelen treffen. Naast het verschuldigde loon zullen dan ook de wettelijke rente en verhogingen gevorderd worden. Tevens zult u dan aansprakelijk gesteld worden voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Vooralsnog hoop ik dat het zover niet hoeft te komen.


Hoogachtend,


Joep Recht


Tweede vordering

Geachte heer Sturen,

Tot op heden heb ik nog geen betaling ontvangen over de periode van 1 tot 1 . In mijn brief d.d. verzocht ik u reeds om binnen vijf dagen mijn salaris over te maken. Aan dit verzoek heeft u geen gehoor gegeven.

Ik ben dan ook genoodzaakt om u te sommeren het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke verhogingen en wettelijke rente, binnen drie dagen op mijn rekening NL44 RABO 0123 4567 89 bij te schrijven.

Het verschuldigde bedrag bedraagt inmiddels € 4550,-. Indien dit bedrag niet binnen de gestelde termijn op mijn rekening bijgeschreven is zal ik de vordering overdragen aan een advocaat. U zult aansprakelijk gesteld worden voor de hieruit voortvloeiende kosten.

Hoogachtend,


Robert Eisen