Menu

Franse telefoonzinnen

 
Informatie vragen / geven  
Neemt u mij niet kwalijk dat ik u stoor Excusez-moi de vous déranger
Mag ik even van uw kostbare tijd gebruik maken? Avez-vous quelques instants à me consacrer?
Waarmee kan ik u helpen? Que puis-je faire pour vous?
Is de heer Y op dit nummer te bereiken? Est-ce qu’on peut joindre M. Y à ce numéro?
Ik zou graag willen spreken met… Je voudrais parler à…
Verwacht u mevrouw Z vandaag nog terug? Est-ce que Mme. Z sera là aujourd’hui?
Kan iemand anders mij misschien van dienst zijn? Est-ce que quelqu’un d’autre dans la société pourrait me renseigner?
Is er misschien iemand anders die mij kan helpen? Y a-t-il peut-être quelqu’un d’autre qui pourrait m’aider?
Wie zou ik hiervoor moeten hebben? Vous pourriez m’orienter sur le service qui s’en occupe?
Ik zou graag willen spreken met iemand die veranwoordelijk is voor… Je souhaiterais parler à la personne qui est responsable de…
Is er iemand die Engels spreekt? Y a-t-il quelqu’un qui parle anglais?
Ah Jean, ben jij het, hoe gaat het? Ah, c’est vous Jean, comment allez-vous?
Prima en met u? Très bien, merci. Et vous?
Fijn iets van je te horen Ça fait plaisir de vous entendre
Ik wil mij even voorstellen, ik ben …. Permettez-moi de me présenter, je m’appelle ….
Ja, zegt u het maar Allô oui, je vous écoute
De heer X zal er niet zijn voor 11 uur Monsieur X ne sera pas là avant 11 heures
Hij zal er niet voor morgen zijn Il ne sera pas de retour avant demain
U kunt de heer X misschien in zijn auto bereiken op nummer…. Vous pouvez joindre Monsieur X dans sa voiture au numéro…
Hoe gaat het op kantoor? (Comment) ça va au bureau?
Voluit geschreven Écrit en toutes lettres
In één woord geschreven Écrit en un seul mot
Ik heb een klant aan de lijn J’ai un client à l’appareil/il y a un client en ligne
Ik kan u wel zeggen, dat Par contre, je peux vous dire, que...
Pardon, waar gaat het over? Pardon, de quoi s’agit-il?
Wat is precies uw postadres? Vous pouvez me donner vos coordonnées exactes?
Wat is uw faxnummer? Pouvez-vous me donner votre numéro de télécopie?
Hebt u e-mail? Avez-vous une adresse électronique?
Wat is uw e-mailadres? Pourriez-vous me donner votre adresse électronique, s'il vous plaît?
Wat zijn de openings/sluitingstijden? Quelles sont les heures d'ouverture/de fermeture?
Zou u mij kunnen zeggen waar uw winkel is? Pouvez (pourriez)-vous me dire où se trouve votre magasin?

Doorverbinden
Blijft u aan de lijn Restez en ligne s.v.p.
Blijft u aan de lijn, ik verbind u door met de heer… Ne quittez pas, je vous passe Monsieur…
Blijft u aan de lijn, ik zal even mijn agenda pakken Ne raccrochez pas, je vais prendre mon agenda
Met wie wilt u doorverbonden worden? (A) Qui voulez-vous que je vous passe?
Ik kijk even of ik u kan doorverbinden met de verkoopafdeling Je vais voir si je peux vous passer le service des ventes
Kunt u mij doorverbinden met mw. X / met toestel Y. Pourriez-vous me passer Mme X / le poste Y?
De lijn is bezet La ligne est occupée pour le moment
Ik zal even kijken of mijnheer X er is …, u hebt geluk Je vais voir si Monsieur X est là…, vous avez de la chance
Maar ik kan u niets beloven Mais je ne peux rien vous promettre


Ogenblik vragen
Een ogenblik s.v.p. Patientez un instant s'il vous plaît
Een ogenblikje, ik kijk even op het scherm. Un instant, je vais consulter l’écran
Een moment s.v.p., ik zal kijken of hij er is Un instant, s'il vous plaît, je vais voir s’il est là
Een moment, ik ga even naar de mogelijkheden kijken Un instant, je vais voir quelles sont les possibilités


Terugbellen / boodschap aannemen
Met wie spreek ik? Qui est à l’appareil? / C’est de la part de qui? / Vous êtes Monsieur/Madame?
Met wie wilt u spreken? A qui voulez-vous parler?
U spreekt met … (C’est) … à l’appareil/Ici …
Spreek ik met de firma Z? C’est bien la société Z?
Kunt u dat nummer cijfer voor cijfer herhalen? Vous pourriez me répéter ce numéro un chiffre après l’autre?
Kunt u dat woord / die naam spellen? Vous pourriez m’épeler ce mot / ce nom?
Wilt u wat langzamer spreken? Est-ce que vous pourriez parler plus lentement s’il vous plaît?
Ik versta u heel slecht / de verbinding is erg slecht Je comprends très mal ce que vous dites / La communication est très mauvaise
De lijn is helaas erg slecht, ik heb moeite u te horen Je regrette, la ligne est très mauvaise, j’ai du mal à vous entendre
Ik hoor niets meer Je n’entends plus rien
Ik hoor u slecht Je vous entends mal
Kunt u wat luider/langzamer spreken? Pourriez-vous parler un peu plus fort/lentement?
Ik kan geen verbinding krijgen Je ne peux pas obtenir la communication
Ik kan u nauwelijks horen Je vous entends à peine
De verbinding is slecht La communication est mauvaise
De lijn is overbelast La ligne est encombrée
Hallo, de verbinding werd verbroken Allô, la communication a été coupée
Ik heb op de verkeerde knop gedrukt Je me suis trompé de bouton


Afsluiting
Dank u, u geeft mij echt goede service Merci, vous m’avez rendu vraiment un grand service
Geen dank De rien.
Wij wensen u hetzelfde Nous vous en souhaitons autant/Et vous de même
Neemt u mij niet kwalijk, maar ik moet vertrekken Excusez-moi, mais je dois partir
Ik zal deze afspraak nog even schriftelijk bevestigen. Je vous confirme le rendez-vous tout de suite par écrit/par télécopie.