Menu

Derde aanmaning

Voorbeeld 1

Geachte mevrouw De Vries,

Volgens onze administratie is de betalingstermijn van onderstaande facturen ruimschoots verstreken. Van deze posten hebben wij u reeds een eerste en tweede aanmaning verzonden, maar tot op heden hebben wij echter geen volledige betaling ontvangen.

Factuurnr Factuurdatum Factuurbedrag Reeds voldaan Openstaand
3123 275,50 200,00 75,50
3175 150,00 0,00 150,00
4201 285,75 0,00 285,75

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag per ommegaande over te maken
op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89.

Indien wij de betaling van bovenstaande facturen niet binnen 7 dagen ontvangen hebben zal deze vordering uit handen worden gegeven aan ons incassobureau. U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende rente en incassokosten.

Hoogachtend,
Diever BV


M. Koster
Debiteurenbeheer


Voorbeeld 2

Geachte mevrouw Van Driel,

Ondanks twee eerdere herinneringen hebben wij nog geen betaling van de factuur met nummer 1234 mogen ontvangen.

Wij verzoeken u dringend het verschuldigde factuurbedrag van € 575,- binnen 7 dagen over te maken op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89 onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer.

Als deze laatste aanmaning u niet aanzet tot betaling binnen de genoemde termijn, zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven. Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor uw rekening komen.

Hoogachtend
Betaling BV


C.V. Baan
Directie

Voorbeeldzinnen

Inleidende alinea

 • Volgens onze administratie hebben wij het onderstaande bedrag nog niet ontvangen.
 • Ondanks twee eerdere herinneringen hebben wij nog geen betaling van de factuur met nummer [nummer] mogen ontvangen.
 • Uit onze boekhouding is gebleken dat u geen gehoor heeft gegeven aan onze betalingsverzoeken van [datum] en [datum].
 • Uit onze administratie blijkt dat de factuur met factuurnummer [nummer] ondanks twee eerdere aanmaningen nog niet betaald is.

Verklarende alinea

 • Wij hebben u reeds twee herinneringen gestuurd, maar de factuur is nog niet voldaan.
 • Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag van € [bedrag] alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen [aantal] dagen, over te maken op onze rekening [nummer] onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer.
 • In voorgaande correspondentie hebben wij u vermeldt dat het factuur bedrag met € [bedrag] verhoogt zou worden als de betaling wederom uitbleef.
 • Wij verzoeken u dringend het verschuldigde factuurbedrag van € [bedrag] plus € [bedrag] administratiekosten binnen [aantal] dagen over te maken op onze rekening [nummer] onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer.
 • Wij verzoeken u nogmaals dringend het openstaande bedrag over te maken op onze rekening met vermelding van het factuurnummer.
 • In de vorige aanmaning hebben wij reeds aangegeven dat wij bij het uitblijven van de betaling het factuurbedrag verhogen met € [bedrag] administratiekosten.
 • We vragen u dringend het eindbedrag van genoemde factuur binnen [aantal] dagen op onze rekening [nummer] over te maken.

Slotalinea

 • Indien wij het vervallen bedrag niet binnen [aantal] dagen ontvangen hebben dan zal deze vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau.
 • Als deze laatste aanmaning u niet aanzet tot betaling binnen de genoemde termijn, zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven.
 • Indien de factuur niet binnen [aantal] dagen na dagtekening van deze aanmaning is voldaan zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan incassobureau [naam bureau] te [plaats].
 • Indien uw betaling wederom uitblijft binnen de bovengenoemde termijn, zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven aan incassobureau [naam bureau] te [plaats].
 • Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor uw rekening komen.
 • U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende rente en incassokosten.

Meer voorbeeldbrieven

Voorbeeld 3

Geachte heer Janssen,

Uit onze administratie is gebleken dat u geen gehoor heeft gegeven aan onze betalingsverzoeken van en . De onderstaande factuur is nog niet voldaan.

Factuurnr Factuurdatum Factuurbedrag Reeds voldaan Openstaand
3581
275,50 200,00 75,50
3592
520,75 0,00 520,75

Wij verzoeken u nogmaals dringend het openstaande bedrag over te maken op onze rekening met vermelding van het factuurnummer.

Indien de factuur niet binnen 7 dagen na dagtekening van deze aanmaning is voldaan zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan incassobureau Incassia te Amsterdam. Alle hieruit voortkomende kosten en rente zullen voor uw rekening komen.

Hoogachtend,
Herinnering VOF


Maud de Vries
Debiteurenbeheer


Voorbeeld 4

Geachte heer Klaassen,

Uit onze administratie blijkt dat de factuur met factuurnummer 3215 ondanks twee eerdere aanmaningen nog niet betaald is.
We vragen u dringend het totaalbedrag van genoemde factuur binnen 8 dagen op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89 over te maken.

Indien uw betaling wederom uitblijft binnen de bovengenoemde termijn, zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven aan incassobureau Incassia te Amsterdam. U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende rente en incassokosten.

Hoogachtend,
Nota BV


M. Opstellen
Financiële administratie


Voorbeeld 5

Geachte heer De Vries,

Volgens onze administratie hebben wij het onderstaande bedrag nog niet ontvangen. Wij hebben u reeds twee herinneringen gestuurd, maar de factuur is nog niet voldaan.
Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag van € 228,75 alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, over te maken op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89.

Indien wij het openstaande bedrag niet binnen 7 dagen ontvangen hebben dan zal deze vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor uw rekening komen.

Hoogachtend,
Maning BV


Gert Maning
Directie