Menu

Gebruikersovereenkomst laptop

[Bedrijfsnaam] te [Plaats], in deze vertegenwoordigt door [Naam], [functie], hierna te
noemen werkgever

en

[Naam medewerk(st)er], personeelsnummer [nummer], werkzaam als [functie] bij
[Bedrijfsnaam], hierna te noemen werknemer:

Verklaren dat zij een gebruikersovereenkomst laptop, verder te noemen "apparatuur", voor [duur] zijn aangegaan. De navolgende voorwaarden zijn op deze overeenkomst van toepassing:

 • Werkgever verstrekt aan werknemer de apparatuur ten behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden van de dienstbetrekking.
 • De apparatuur is eigendom van werkgever en wordt in bruikleen gegeven aan werknemer.
 • Deze overeenkomst bepaalt de nadere gebruiksvoorwaarden waaronder werknemer de apparatuur kan gebruiken.
 • Door ondertekening aanvaardt werknemer alle voorwaarden van deze overeenkomst.

1. Aard en uitvoering

Het type apparatuur en het abonnement wordt door werkgever vastgesteld en aangeschaft. Het type apparatuur en het abonnement is gespecificeerd in het van deze overeenkomst onlosmakelijk deel uitmakend “Aanvraagformulier Laptop”.

2. Rechten en plichten werknemer

 • Werknemer verklaart de apparatuur in goede staat te hebben ontvangen en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen, verpanden of op enigerlei andere wijze vervreemden.
 • Werknemer is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van de apparatuur.
 • Het is werknemer verboden de apparatuur te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de bedrijfsdoelstellingen of het imago van werkgever kunnen schaden.
 • Tijdens een ziekteperiode van de werknemer van 6 weken of langer, moet de apparatuur ingeleverd worden bij werkgever.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de direct leidinggevende de apparatuur tijdens verlof mee te nemen naar het buitenland.
 • Het is werknemer niet toegestaan zonder toestemming van de werkgever wijzigingen in de configuratie van de apparatuur aan te brengen.
 • Het is werknemer verboden de apparatuur te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de bedrijfsdoelstellingen of het aanzien van de werkgever schade (kunnen) berokkenen, dan wel de grenzen van betamelijkheid en fatsoen overschrijden.
 • Werknemer is op de hoogte dat werkgever het gebruik van de apparatuur door de werknemer controleert op het zakelijk gebruik van de apparatuur. Door ondertekening van deze overeenkomst stemt de werknemer in met deze controle. Tevens verklaart werknemer zicht bereid alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is om het zakelijk gebruik te kunnen onderbouwen.
 • Werknemer verklaart zich akkoord dat, indien gehandeld in strijd met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst, de naheffingsaanslagen loonheffing en een bedrag ter grootte van de correctienota’s werknemersverzekeringen inclusief eventuele boeten en rente die als gevolg van dit handelen worden opgelegd aan werkgever, zullen worden verhaald op werknemer

3. Diefstal en beschadiging

 1. Werknemer dient afdoende beschermingsmaatregelen te treffen, zoals periodieke wachtwoorden, virusscanner, firewall en dergelijke ter bescherming van data op de apparatuur.
 2. Werknemer dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of verlies van de apparatuur.
 3. In geval van schade of diefstal van de apparatuur is werknemer verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur bij werkgever te melden. Werknemer dient verder het gebruik onmiddellijk te laten blokkeren via de klantenservice van de provider of de interne contactpersoon. Als contractant draagt werkgever het risico voor misbruik na diefstal, mits aan het hiervoor gestelde is voldaan.
 4. Werknemer kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de apparatuur ontstaan door verwijtbare nalatigheid of onachtzaamheid.

4. Termijn van gebruik

 • Werknemer dient de apparatuur binnen de afgesproken bruikleentermijn dan wel bij beëindiging van het dienstverband of functieverandering op eerste verzoek in volledige staat te retourneren. Bij verzuim hiertoe, verbindt werknemer zich tot betaling van de rest(boek)waarde van de apparatuur aan werkgever.
 • Indien werknemer na het einde van de bruikleenovereenkomst of na opzegging hiervan door werkgever niet onmiddellijk voldoet aan een verzoek van werkgever tot teruggave van de apparatuur, verbeurt werknemer een boete van € [bedrag] voor iedere dag, dat werknemer, na bij aangetekende brief door werkgever vermaand te zijn, aan zijn verplichtingen niet voldoet.
 • Indien één van de genoemde gevallen in deze gebruikersovereenkomst zich voordoet, is werkgever bevoegd een geschil betreffende de teruggave van de apparatuur aan het oordeel van de President van de arrondissementsrechtbank te [Plaats], rechtsprekende in kort geding, te onderwerpen.
 • Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart werknemer dat hij gevolgen van deze overeenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart.

Aldus verklaard, opgemaakt in tweevoud en ondertekend te [Plaats],

[Bedrijfsnaam]

............................. .............................
Naam: Naam:
Datum: Datum:


Aanvraagformulier Laptop

Persoonsgegevens

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Functie:
Afdeling:
Personeelsnummer:

Hardware gegevens

Merk laptop:
Type:
Serienummer:
Product Key Software:
Datum ingebruikname:


Laptoptas JA / NEE
Muis JA / NEE
Keyboard JA / NEE

Extra opmerkingen

Deze laptop is een vervanging van een andere laptop
Medewerker levert laptop in
Laptop wordt overgedragen aan andere medewerker
Naam:

 
 
 

Aldus verklaard en ondertekend te [Plaats],

[Bedrijfsnaam]
............................. .............................
Naam: Naam:
Datum: Datum:


03-7-20 Tips en trucs om dubieuze debiteuren te voorkomen en de door jou verstuurde facturen op tijd betaald te krijgen. tuxx.nl/debiteurenbehe…
19-6-20 Handige voorbeeldzinnen voor het maken van engelse brieven. tuxx.nl/voorbeeldzinne…
18-6-20 @tomschouteden We bouwen een auto aanvul tool waarmee bedrijfsgegevens (naam, adres, zip) worden opgezocht aan de hand van een toplevel domein. Is dit interessant voor @TeamleaderBE? developer.tuxx.co.uk/api-overview/c…